โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม + โรงเรียนวัดบางปิ้ง วันที่ 2-4 พฤศจิ...  (admin, 43:22) [2017-07-21]
 โรงเรียนตันตรารักษ์ รวม 2 ค่าย วันที่ 26-28 ตุลาคม 2559  (admin, 28:10) [2017-07-21]
 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย วันที่ 4 พ.ย. 59  (admin, 34:14) [2017-07-21]
 โรงเรียนจันทศิริวิทยา วันที่ 13-15 ตุลาคม 2559  (admin, 38:17) [2017-07-20]
 โรงเรียนคลองสำโรง วันที่ 7 ตุลาคม 2559  (admin, 36:11) [2017-07-20]
 โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล วันที่ 5-7 ตุลาคม 2559  (admin, 25:9) [2017-07-20]